Privacy

Handbalvereniging Internos hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Handbalvereniging Internos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Handbalvereniging Internos zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het e-mailadres ledenadministratie@handbalinternos.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Handbalvereniging Internos verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • Lid wordt van de vereniging
 • Als kaderlid en/of vrijwilliger actief bent
 • Donateur wordt van de vereniging
 • Via mail contact met ons opneemt.
 • Onze website bezoekt

Handbalvereniging Internos verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

 • naam
 • Adres
 • E-mailadressen
 • Telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Aanmeldingsdatum
 • Geslacht
 • Bankgegevens
 • Bij jeugdleden naam en contactgegevens van ouder(s)
 • Pasfoto
 • Informatie zoals deelnames aan wedstrijden en/of trainingen
 • Inschrijvingen voor activiteiten

Handbalvereniging Internos kan deze gegevens gebruiken om:

 • Het lidmaatschap vast te leggen
 • Contact met u op te nemen.
 • Nieuwsbrieven te verzenden, digitaal en/of per brief
 • Automatische incasso van de contributies en overige gelden
 • Aanmelding bij het NHV (Nederlands Handbal Verbond)
 • Deelname aan activiteiten georganiseerd door de vereniging
 • Bekend maken van namen en contactgegevens voor zover deze van belang zijn voor het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden.

Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadminstratie@handbalinternos.nl voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop Handbalvereniging Internos persoonsgegevens verwerkt;
 • Vragen over deze privacyverklaring;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Handbalvereniging Internos.

Beveiliging van uw gegevens

 • Handbalvereniging Internos zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring   genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk volgens de bepalingen van het  NHV en Sportlink.
 • Handbalvereniging Internos zal technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens  te beveiligen.

Derden

 • Handbalvereniging Internos zal u gegevens niet aan derden verstrekken anders dan hierna genoemd tenzij u  daarvoor uw toestemming heeft gegeven of Handbalvereniging Internos daartoe verplicht  is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 • Handbalvereniging Internos verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:
  1. Bonden en organisaties waarbij Handbalvereniging Internos is aangesloten zoals het NHV
  2. Beheerders van software, dataopslag voor gegevensbewerking zoals Sportlink
  3. Gebruik van aan het NHV of aan Handbalvereniging gelieerde Apps zoals HandbalNL

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd.

Toestemming publicatie beeldmateriaal

Bij Handbalvereniging Internos worden regelmatig foto’s en mogelijk ook video’s gemaakt, zoals bij wedstrijden en verenigingsactiviteiten. Wij gaan zorgvuldig om met dit beeldmateriaal en daarom vragen wij om uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van u, uw zoon of dochter.

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Handbalvereniging Internos heeft geen invloed op foto’s of video’s die door anderen worden gemaakt tijdens wedstrijden of activiteiten.

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. U mag ook op een later moment alsnog schriftelijk toestemming geven.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door je browser worden opgeslagen op je computer, smartphone of tablet om de website goed te laten werken en gebruiksvriendelijker te maken of om ons inzicht te geven in het gebruik van de website zodat we deze nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze bezoekers.

Functionele cookies

Onze website gebruikt functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van de website mogelijk te maken. Verder zorgen deze cookies ervoor dat de website gebruiksvriendelijk is.

Analytische cookies

De website maakt daarnaast gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site of app gebruiken en om de diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers.

U kunt de instellingen voor cookies hier aanpassen.